תנאי שימוש באתר

עודכן לאחרונה ביום 13 במרץ 2022

 1. מבוא והגדרות
  1. ברוכים הבאים לשירות "מצפן הבריאות" המתנהל תחת אתר האינטרנט בכתובת matzpen.femi.com או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט") והמופעל ומנוהל ע"י  פמי (להלן: "החברה"). 
  2. לפני השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן כל כניסה שלך לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מצהיר את ההצהרות האמורות בסעיף 3 להלן, מקבל עליך את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה (להלן, ביחד: "התנאים" או "תנאי השימוש"). התנאים יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש שלך בו, ובעצם השימוש באתר הינך מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים. לכן, אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא. 
  3. במסגרת תנאי השימוש, יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם:
   1. "אתה" או "הינך" או "המשתמש" – משמעו כל גולש ומשתמש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית. לצרכי נוחיות בלבד השימוש בלשון בתנאי שימוש אלה הוא בלשון זכר, אך מובן כי לכל המינים במשמע. 
   2. "תכנים" – ההמלצות והמידע שיסופקו לך ו/או יוצגו לך על ידי האתר, לרבות חומרים, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם שירותי החברה המוצגים באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו. 
   3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.
     
 2. השימוש באתר ומגבלות השימוש
  1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל שהוא בעל כשירות משפטית, ואינו מיועד לקטינים ולא למי שאינו בעל כשירות משפטית. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), ו/או אדם ללא כשירות משפטית, עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה. 
  2. החברה מתירה לך לצפות בתכנים שבאתר, ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלה, ובתנאי שתפעל בהתאם לתנאים אלה ובכל מקרה למטרות חוקיות בלבד. 
  3. אינך רשאי לשנות את התכנים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור אותם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש להלן), לרבות מטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. 
  4. בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו (לרבות במסגרת פנייתך לחברה באמצעות האתר), הינך מצהיר ומתחייב כי: (א) לא תבצע כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא; (ב) לא תעשה שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה שאינה חוקית ו/או לצורך ביצוע פעולה האסורה עפ"י דין; (ג) לא תבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ד) אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לתכנים שלא כדין ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש שיפעל בניגוד לאמור לעיל והחברה תהא רשאית, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לרשותה עפ"י דין, למנוע מהמשתמש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו). 
  6. השירותים המוצעים באתר, וכן התכנים והמידע הטמון בהם מוצגים כפי שהם (as is) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים או המערכת, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על המחשבים שמשמשים את המשתמשים, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש באתר ובתכנים (ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר) ע"י המשתמש, והשימוש בתכנים לרבות תוצאות השימוש בהם הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
  7. החברה תפעל במאמצים סבירים ולכל הפחות בהתאם להוראות הדין, על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המשתמש מפני גישה בלתי מורשית, ולצורך כך עושה שימוש בטכנולוגיות ונהלי אבטחת מידע שונים. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה. 
  8. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע. 
  9. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר, את מגון שירותיה ו/או השירותים הניתנים דרך האתר וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש.
  10. החברה רשאית לתקן ו/או לשנות באופן אחר את מהות השירותים בכל עת וללא מתן הודעה מראש על כך, על אף שנעשה את כל המאמצים כדי להודיע על תיקונים ו/או שינויים בהקדם האפשרי.
    
 3. הצהרה והסכמה מטעמך כמשתמש באתר
  בעשותך שימוש באתר אתה מבין מסכים ומאשר כי:
  1. מטרת התכנים המופיעים באתר היא אך ורק לסייע למשתמשים בו להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם ולהנגיש עבורם מידע כללי פומבי, הנגזר ספציפית עבורם, בטרם פונים למומחה. התכנים באתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, וישנה אפשרות שחלק מהתכנים שיסופקו אינם מדויקים, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. 
  2. התכנים באתר אינם בגדר, ולא מתיימרים לתת, טיפול רפואי, עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כל מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני. 
  3. אין להסתמך ואתה מתחייב שלא להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו או ביצוע או אי ביצוע בדיקה כלשהי,  ואם תעשה כן תעשה זאת על אחריותך המלאה והבלעדית. אתה מתחייב לא לקבל החלטה רפואית או אחרת על בסיס התכנים שבאתר, ועליך  לפנות לרופא ולהציג לו את  התכנים שתקבל באתר כדי שהוא יקבל החלטות רפואיות בעניינך. 
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎3.2 לעיל, יודגש כי כל התכנים הנוגעים לבדיקות רפואיות, לתרופות ו/או למידע רפואי הם כלליים, אינם מכיל את כל סוגי השימושים ו/או הפעולות ו/או אמצעי הזהירות ו/או תופעות הלוואי ו/או כל פעולה אחרת ולטובת כך יש להיוועץ עם רופא ו/או רוקח. התכנים באתר אינם מיועדים למתן עצה רפואית לבעיות אינדיבידואליות ו/או להערכות סיכונים בנוגע לנטילת תרופה ספציפית כזו או אחרת ו/או טיפול כזה או אחר ו/או בדיקה מסוג כלשהו. 
  5. המשתמש מודע ומבין כי תוצר המערכת המתקבל מבוסס על המידע המתקבל מהמשתמש בשאלון, המכסה רק חלק מנתוניו של המטופל ואינו מתיימר לתת המלצות המקיפות או לוקחות בחשבון את כל האספקטים של בריאות המטופל, ומכאן שהחברה אינה מציגה מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי השלמות, הדיוק, המהימנות, התאמה או זמינות ביחס למידע ו/או הקשר שלו ו/או הנכונות שלו למשתמש. 
  6. המשתמש מבין ומקבל כי החברה מעבירה את התוצר למשתמש.  כל העברה של תוצר מתוצרי המערכת לגורם רפואי, או אחר הקשורים לטיפול במשתמש הם לשיקולו ובאחריותו בלבד.  החברה מסירה אחריות מכל רמז או התחייבות שתוצר המערכת יגרום לגורם רפואי, ביטוחי או אחר לקבלו ו/או לפעול על פי המידע שבתכנו.
  7. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך, במישרין ובין בעקיפין, אם תפעל על בסיס התכנים באתר וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית. 
    
 4. רישום לאתר ויצירת חשבון  
  1. כאשר אתה ("המשתמש") נרשם לאתר, עליך לספק לנו מידע מדויק ומלא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ולסיים כל רישום שנשלח עם פרטי הזדהות כוזבים או לא מדויקים, תוך הפרה של תנאי שימוש אלה. 
  2. אתה רשאי להשתמש בשירותים ובתכנים של האתר לשימוש אישי באמצעות פרטי המשתמש. אתה אחראי לשמירה על האבטחה של פרטי הכניסה למשתמש שלך ועליך לשמור על סודיות פרטי התחברות אלה. אתה אחראי לכל הפעילות שמתבצעת תחת המשתמש שלך. עליך להודיע ​​לנו באופן מידי אם אתה חושד או מודע לשימוש בלתי מורשה או גישה למשתמש שלך.
  3. אתה רשאי להשתמש, לגשת, לחפש, ליצור אינטראקציה או לעשות כל שימוש אחר בשירותים שלנו רק למטרות שלשמן הם ניתנים ובאמצעים שאנו מעמידים לרשותך.
    
 5. המערכת 
  1. מצפן הבריאות הינה מערכת מתקדמת המיועדת לנתח מידע ולספק מידע כללי באמצעות שאלון המבקש ממך לענות במדויק ככל הניתן ולהזין  נתונים שונים, אישיים ו/או רפואיים, אודותיך (להלן: "המערכת"). 
  2. ידוע לך כי האחריות לנכונות כל המידע והנתונים שנמסרו למערכת וכמו כן גם שלמותו ,עדכניותו, ומהימנותו , חלה על המשתמש.
  3. החברה מאפשרת לך לצפות ו/או להדפיס ו/או להוריד העתק יחיד של מידע זה. 
  4. השימוש במערכת הוא כמות שהוא (As Is) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או תוצאות השימוש. 
  5. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות המערכת, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש. 
  6. כל הזכויות שלא הוגדרו במפורש שמורות לחברה. במידה והינך מפר כל אחד מהתנאים האמורים לעיל, הרשות שניתנה עבורך להשתמש במערכת תסתיים באופן אוטומטי. 
    
 6. הגבלת אחריות 
  על אף האמור בהסכם זה, בהסכמים אחרים ו/או בכל מקום אחר באתר, ובמידה המכסימאלית המותרת לפי הוראות כל דין: 
  1. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או חברות קשורות שלה ו/או על בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה ו/או שימוש באתר, מאי יכולת להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר (לרבות באיזה מהתכנים ו/או השירותים המוצעים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), לרבות נזקים הנובעים מכל  פעולה, או הימנעות מפעולה, שמבצע או לא מבצע המשתמש או גורם רפואי, ביטוחי או אחר ,עקב מידע המתקבל או מידע שחסר במכתב תוצר המערכת המועבר אל המשתמש,  ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 
  2. האחריות הכוללת והמכסימאלית של החברה כלפיך מכל עילה שהיא, לרבות בשל כל המקרים הנקובים בסעיף 7.1 לעיל, לא תעלה על דמי השימוש ששילמת בפועל לחברה בגין השימוש באתר.
  3. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.
    
 7. זכויות קניין רוחני 
  1. ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחידי של האתר על כל תכניו. התכנים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. על כן, תהא רשאי להשתמש בתכנים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של החברה. 
  2. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של החברה, כמפורט בתנאי שימוש אלה. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
  3. עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של החברה, וחל איסור להעתיק (בכללם או בחלקם), לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו (לרבות איזה מתכניו, שירותיו, לוגו, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר), ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או קישור (לרבות קישור עמוק) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור. 
  4. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה, ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.
  5. למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם. 
    
 8. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי  
  לשם הנוחות, האתר עשוי לכלול או להציע קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך, החברה אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר (לרבות מדיניות הפרטיות) ולנהוג על פי הכתוב בהם. 
   
 9. סימני מסחר 
  שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים או שיופיעו באתר מעת לעת, אם וככל שנזכרים, הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר. 
   
 10. הגבלת גישה 
  החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

  פרטיות והגנת מידע
  הכללים הנוגעים לפרטיות ועל הגנת מידע מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת ב- https://femi.com/femi-privacy-policy/.
   
 11. כללי 
  1. תנאי שימוש אלה, בצירוף מדיניות הפרטיות המופיעה באתר, מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר וכל הקשור ו/או הכרוך בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, התכנים המוצגים בו התנאים (לרבות מדיניות הפרטיות) בכל עת על-ידי עדכון תנאים אלה. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאי שימוש אלה. החברה רשאית להסב את תנאי השימוש, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם לפי שיקול דעתה. 
  3. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. 
  4. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).
  5. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות  והגנת מידע) ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.